Past event

Israel Philharmonic and Lahav Shani

Israel Philharmonic and Lahav Shani

Israel Philharmonic Symphony Orchestra

Lahav Shani, conductor

Gil Shaham, violin

 

Program

J. Brahms: Violin Concerto

S. Rachmaninov: Symphonic Dances

Past event

Israel Philharmonic and Lahav Shani

Israel Philharmonic Symphony Orchestra

Lahav Shani, conductor

Gil Shaham, violin

 

Program

J. Brahms: Violin Concerto

S. Rachmaninov: Symphonic Dances

Israel Philharmonic and Lahav Shani
10
September 2023
Prague
Czech Republic
11
September 2023
Prague
Czech Republic