Navarra String Quartet and Xie Jingxian

July 10, 2015
Guangzhou Opera House

Xie Jingxian – piano
Navarra String Quartet

SHARE